ETICKÁ LINKA společností ČSAD Praha holding a.s. a Rextim holding a.s.

EL 2.0 03/2024 V Praze dne 1. března 2024


1. ÚVOD

střet zájmů
Vy nebo jiný zaměstnanec včetně nadřízených můžete být ve střetu zájmů při výkonu práce (účast na činnosti dodavatele či klienta, zneužívání informací).
nezákonné jednání
Oznamujete jednání v rozporu s právními předpisy, jakýkoli náznak korupce, krádež či zpronevěru, falšování vykazovaných údajů. Oznamujete jednání v rozporu s právními předpisy, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč, jednání porušující zákon o ochraně oznamovatelů nebo jednání porušující jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie zejména oblasti finančních služeb, ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže.
porušení pracovních povinností
Oznamujete porušování pracovního řádu společnosti, výkon práce v rozporu s náplní práce nebo dalšími pokyny nadřízených, zneužívání pravomoci nebo majetku společnosti nadřízenými, nekorektní jednání zaměstnanců vůči klientům či dodavatelům.
etické a diskriminační jednání
Vy nebo jiný zaměstnanec máte stížnost na své kolegy nebo nadřízené, například špatné zacházení, šikana, nespravedlivý přístup k zaměstnancům, diskriminace, bezdůvodné protěžování zaměstnance na úkor jiných, vyřizování si osobních účtů s kolegy, dodavateli, klienty
bezpečnost
Oznamujete bezpečnostní riziko nebo incident, nedodržování pravidel pro bezpečnost v práci a požární ochranu, nezákonné využívání internetu, počítačů, telefonů, ohrožování majetku společnosti, ohrožování zdraví a života jiných osob, porušování mlčenlivosti o obchodním tajemství společnosti, porušování vnitřních předpisů pro ochranu osobních údajů, bezpečnostní riziko v důsledku nekvalitního výkonu práce.
jakékoli jiné skutečnosti

2. PODMÍNKY OZNAMOVÁNÍ

Důvěrnost – veškerá sdělení jsou důvěrná, pokud chcete, můžete zůstat v anonymitě, společnost není oprávněna zjišťovat totožnost oznamovatele, společnost je povinna chránit oznamovatele protiprávního či neetického chování před jakýmikoli negativními kroky ze strany třetích osob. V případě, že oznamovatel nezůstane v anonymitě, zavazuje se společnost zpracovávat jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Oznamovatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu se zákonem.

3. EVIDENCE A ŠETŘENÍ OZNÁMENÍ

Veškeré informace za slané poskytnuté prostřednictvím etické linky prověřuje Compliance manažer. Oznámení jsou evidována a zajištěna proti zneužití. Pokud oznamovatel disponuje dalšími informacemi a důkazy, které mohou vést k objasnění okolností oznamované skutečnosti, doloží je, a to i dodatečně. Oznamovatel je oprávněn informovat se na výsledek šetření jím podaného oznámení.

4. PRÁVNÍ DŮSLEDKY ZNEUŽITÍ ETICKÉ LINKY

Zneužitím etické linky se rozumí vědomé uvedení nepravdivých údajů, zkreslujících či zavádějících informací, křivé obvinění, poškození jiné osoby či společnosti. Zneužití etické linky může mít dle svého charakteru za následek uplatnění pracovně právního postihu nebo jiné dopady vyplývající z právních předpisů.

5. ZPŮSOBY OZNAMOVÁNÍ

Oznámení mohou být podávána následujícími způsoby:

a) vyplněním dotazníku na webové stránce www.florenc.cz/etickalinka;
b) vhozením písemného sdělení do schránky nacházející se na adrese Pod Výtopnou 13/10, Praha 8, v přízemí u vchodových dveří do budovy;
c) nahráním ústního sdělení na záznamník na telefonním čísle 221 895 432.

ČSAD Praha holding a.s., IČ: 261 40 659; Rextim holding a.s., IČ: 276 09 383

ETICKÁ LINKA společnosti ČSAD Praha holding a.s.

1. Označte druh oznamované skutečnosti
střet zájmů
Vy nebo jiný zaměstnanec včetně nadřízených můžete být ve střetu zájmů při výkonu práce (účast na činnosti dodavatele či klienta, zneužívání informací).

nezákonné jednání
Oznamujete jednání v rozporu s právními předpisy, jakýkoli náznak korupce, krádež či zpronevěru, falšování vykazovaných údajů.

porušení pracovních povinností
Oznamujete porušování pracovního řádu společnosti, výkon práce v rozporu s náplní práce nebo dalšími pokyny nadřízených, zneužívání pravomoci nebo majetku společnosti nadřízenými, nekorektní jednání zaměstnanců vůči klientům či dodavatelům.

etické a diskriminační jednání
Vy nebo jiný zaměstnanec máte stížnost na své kolegy nebo nadřízené, například špatné zacházení, šikana, nespravedlivý přístup k zaměstnancům, diskriminace, bezdůvodné protěžování zaměstnance na úkor jiných, vyřizování si osobních účtů s kolegy, dodavateli, klienty

bezpečnost
Oznamujete bezpečnostní riziko nebo incident, nedodržování pravidel pro bezpečnost v práci a požární ochranu, nezákonné využívání internetu, počítačů, telefonů, ohrožování majetku společnosti, ohrožování zdraví a života jiných osob, porušování mlčenlivosti o obchodním tajemství společnosti, porušování vnitřních předpisů pro ochranu osobních údajů, bezpečnostní riziko v důsledku nekvalitního výkonu práce.

jakékoli jiné skutečnosti
2. Popis skutečnosti
jedná se o hrozící jednání

jedná se o nastalou skutečnost

Popište, o jakou skutečnost se jedná, co se stalo / děje, doba, kdy a kde se to stalo / děje, místo, jména zúčastněných osob, jakékoli jiné informace a detaily.


Chci přiložit tyto dokumenty

Dokumenty dodám jiným způsobem (pošta, schránka etické linky apod.)

Nedisponuji žádnými písemnými dokumenty.

3. Doplňující informace – vždy zvolte jednu z nabízených možností, uvádět informace o konkrétních osobách není povinné
a) Informoval jste o oznamované skutečnosti zaměstnance nebo vedení společnosti?

ne

ano

Pokud chcete, uveďte koho

Chcete, aby byla tato osoba při šetření kontaktována?

ne

ano

b) Informoval jste o oznamované skutečnosti jinou osobu?

ne

ano

Pokud chcete, uveďte koho

Chcete, aby byla tato osoba při šetření kontaktována?

ne

ano

c) Existují jiné osoby, které mohou oznamovanou skutečnost potvrdit či vysvětlit?

ne

ano

Pokud chcete, uveďte koho

Chcete, aby byla tato osoba při šetření kontaktována?

ne

ano


4. KONTAKT S OZNAMOVATELEM
a) Pokud chcete, uveďte vaše údaje, můžete uvést i jen některé z nich:

Jméno a příjmení
Adresa bydliště
E-mail
Telefon
Společnost
Pozice ve společnosti
Jiné


b) Můžete mě kontaktovat v průběhu šetření oznámené skutečnosti:

ne

ano

Upřednostňuji tento způsob kontaktu

c) Sdělte mi výsledek šetření oznámené skutečnosti:

ne

ano

Upřednostňuji tento způsob kontaktu

d) Prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že příjemce oznámení bude zpracovávat mé osobní údaje za účelem vyřízení mého oznámení.

neuděluji

uděluji a to na dobu rok/ů měsíc/ů